Pirkimo taisyklės

Parengtos: 2021-07-28

Bendrosios nuostatos

 1. INOFORT namų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kartu su kitais šiose Taisyklėse nurodytais dokumentais, nustato pirkimo tinklalapyje https://www.inofort.com (toliau – El. parduotuvė) sąlygas ir tvarką, apibrėžia  El. parduotuvės ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) teises bei pareigas,  susijusias su INOFORT namų (toliau – INOFORT namai arba prekės) pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje.
 2. El. parduotuvė administruojama INOFORT, UAB, kuris yra ir prekių pardavėjas (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 305678246, buveinės adresas  Dvaro g. 14, Teleičių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.
 3. Taisyklės yra privalomas Pirkėjui ir Pardavėjui teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant INOFORT namus iš Pardavėjo.
 4. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo užsakytas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir atsiskaityti už jas Taisyklėse numatyta tvarka.
 5. Prieš vykdant bet kokį užsakymą El. parduotuvėje, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato.
 6. Pateikdamas El. parduotuvėje užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, jose nustatytomis Pirkėjo ir Pardavėjo teisėmis bei pareigomis, ir sutinka Taisyklių laikytis.
 7. Pirkėjui nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas negali atlikti užsakymo ir įsigyti INOFORT namų El. parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas gali kreiptis tiesiogiai į INOFORT, UAB atstovus adresu Marijampolės g. 11, Pagiriai, Kauno raj. ir įsigyti INOFORT namus ne El. parduotuvėje.
 8. El. parduotuvė turi teisę vienašališkai keisti, koreguoti ar papildyti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės yra skelbiamos El. parduotuvėje. Pirkėjui taikoma jo prekių užsakymo patvirtinimo metu galiojanti Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažįsta prieš pateikdamas užsakymą.
 9. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Prekių užsakymas

 1. Pateikti užsakymą El. parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys arba tinkamai įgalioti jų atstovai:
  1. ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
  1. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Už sutikimo turėjimą atsako pats Pirkėjas;
  1. juridiniai asmenys;
 2. Pirkėjas, išsirinkęs prekę iš El. parduotuvės ir paspaudęs mygtuką „PIRKTI“, užpildo El. parduotuvėje savo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas. El. parduotuvė suformuoja išankstinę sąskaitą, kurią Pirkėjas apmoka atlikdamas pavedimą.
 3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) pateikiant užsakymą El. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei šioje El. parduotuvėje https://www.inofort.com nurodyta „Privatumo politika“.
 4. Pirkėjas supranta, kad El. parduotuvėje pateikiamų INOFORT namų (prekių) nuotraukos yra tik iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos spalvos, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, be to, papildomi vizualiniai elementai tokie kaip skėtis nuo saulės, terasa, lauko baldai ir pan. nėra įtraukti į INOFORT namo komplektaciją, todėl Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekę, visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie prekę, kuri nurodoma konkrečios El. parduotuvėje siūlomos prekės aprašyme bei užsakymą patvirtinančioje išankstinėje sąskaitoje-faktūroje.
 5. Pardavėjas patvirtina užsakymą išsiųsdamas Pirkėjui el. paštu užsakymą detalizuojančią išankstinę sąskaitą faktūrą.  Pirkėjas apmoka visą prekės kainą pagal pateiktą išankstinę sąskaitą.
 6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Pardavėjas gali nepatvirtinti jo pateikto užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą užsakymą, jei dėl El. parduotuvės techninės klaidos ar kitų objektyvių priežasčių  Pardavėjas negalės pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės nurodytu laiku ir kaina. Pirkėjas apie užsakymo atšaukimą, anuliavimą arba pasikeitusį prekės pristatymo terminą ar kitas sąlygas, yra nedelsiant informuojamas Pirkėjo nurodytu el. paštu. Šalims nesusitarus dėl kitų prekės pristatymo sąlygų, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal anuliuotą užsakymą.
 7. Pirkėjas sutinka, kad išankstinė ir PVM sąskaita faktūra jam būtų atsiųsta elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinkta prekė, prekės specifikacija, kaina, kiekis, apmokėjimo bei pristatymo informacija, ir kiti sąskaitos rekvizitai.
 8. Pirkimo-pardavimo sutartis su Pardavėju dėl INOFORT namo įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje pateikia savo duomenis, suformuoja prekių krepšelį, pasirenka atsiskaitymo būdą ir apmoka pateiktą užsakymą šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, Prekių pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.
 9. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą El. parduotuvė Pirkėją informuoja išsiųsdama pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

Prekių kokybė ir garantija

 1. Pardavėjas garantuoja, jog El. parduotuvėje jo siūlomi įsigyti INOFORT namai yra tinkamos kokybės ir atitinka El. parduotuvėje pateiktą prekės aprašymą, eksploatacines savybes, yra tinkama naudoti pagal paskirtį, atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir pateikiamą apie ją informaciją.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje siūlomos įsigyti prekės nuotraukose savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. 
 3. Pasirašius prekių perdavimo-priėmimo aktą, Pardavėjas suteikia prekėms 24 (dvidešimt keturių mėnesių) gamintojo garantiją gamykliniams neatitikimam ar brokui. Garantija taikoma, jeigu garantiniu laikotarpiu buvo laikomasi prekių naudojimo minimaliųjų reikalavimų, kurie pateikiami El. parduotuvėje atskiru dokumentu „Minimalūs prekės naudojimo reikalavimai“.
 4. Pardavėjas garantiniu laikotarpiu atsako už tuos prekių trūkumus, kurie buvo prekių perdavimo momentu (jeigu jie nebuvo aptarti su Pirkėju) arba atsiradusiems po prekių perdavimo dėl Pardavėjo ar gamintojo kaltės. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl prekių pervežimo ir / arba sumontavimo, kai pervežimo ir / arba montavimo darbus atlieka ne Pardavėjas. Garantija netaikoma toms prekių savybėms, kurios Garantinėse sąlygose ar Prekių atitikties deklaracijose pažymėtos ar suprantamos kaip nelaikomomis defektinėmis.
 5. Garantinis aptarnavimas ir kitos garantinės sąlygos pateikiamos El. parduotuvėje atskiru dokumentu „Bendrosios prekių garantinės sąlygos“.
 6. Pardavėjas neatsako:
  1. už prekės savybes, jei prekių panaudojimas prieštarauja prekės paskirčiai ar prekės naudojimo minimaliems reikalavimams;
  1. už prekių trūkumus ar pažeidimus, kurie atsirado Pirkėjui savarankiškai transportuojant prekes ir / ar jas savarankiškai surenkant, ar naudojant prekes statybos procese su netinkamais įrankiais, mechanizmais, netinkamos kvalifikacijos asmenų;
 7. Pretenzijos dėl prekių kokybės pareiškiamos el. paštu info@inofort.com. Pareikšdamas pretenziją, Pirkėjas turi pateikti prekių įsigijimo dokumentus ir papildomą informaciją apie neatitiktį, t.y. raštišką paaiškinimą apie neatitikties nustatymo aplinkybes, nuotraukas ir pan., reikalingą preliminariai įvertinti trūkumams. Pirkėjui ir Pardavėjui sutarus, prekės kokybė gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė yra faktiškai laikoma ar naudojama.
 8. Pirkėjas patvirtina, kaddėl prekės naudojimo gavo visą jį dominančią informaciją ir turėjo galimybę pasitarti su statybos specialistais dėl prekės panaudojimo tinkamumo Pirkėjo tikslams.

Prekių pristatymas, keitimas ir grąžinimas

 1. Nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui pilnai apmokėjus prekių kainą.
 2. Pirkėjas atsiima Prekes per 5 (penkias) darbo dienas iš Pardavėjo sandėlio pasibaigus pristatymo terminui, nurodytam prie Pirkėjo įsigyjamo INOFORT namo. Pirkėjui neatsiėmus Prekių per aukščiau nurodytą terminą, Pirkėjas Pardavėjui moka papildomą sandėliavimo mokestį – 6 (šeši) Eur/24 val. Jei Pirkėjas delsia atsiimti Prekes ilgiau nei 30 dienų, nuo  sekančios dienos po to, kai suėjo terminas atsiimti Prekes, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti Sutartį, Sutartis nutraukiama vienašališkai bei Pirkėjui grąžinama jo sumokėta prekės kaina, atskaičius 20 proc. prekės kainos minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti. Grąžinus prekės kainą, Pardavėjas įgyja teisę parduoti prekes kitam pirkėjui.
 3. Pirkėjui ir Pardavėjui atskirai susitarus, Prekės gali būti Pardavėjo transportu pristatytos į Pirkėjo nurodytą  Prekių iškrovimo vietą.
 4. Prekės perduodamos pasirašant prekių priėmimo-perdavimo aktą.
 5. Prekių priėmimo-perdavimo dieną Pirkėjas įsipareigoja apžiūrėti bei patikrinti prekių komplektiškumą, o taip pat įsitikinti, kad prekių krovimo/gabenimo metu jos nebuvo apgadintos. Jei nustatomi vizualūs prekių defektai ar trūkumai, jie nurodomi prekių priėmimo-perdavimo akte ar važtaraštyje bei pateikiamos nuotraukos.

Atsakomybė

 1. Laiku nepristačius prekių, Pardavėjas moka 0,02 proc. delspinigius nuo Pirkėjo sumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
 2. Pirkėjas supranta, kad prekės pagal jo užsakymą yra gaminamos, todėl jei Pirkėjas bet kuriuo užsakymo vykdymo metu atsisako užsakytų Prekių, Pirkėjui grąžinama jo sumokėta prekės kaina, atskaičius 20 proc. prekės kainos minimaliems Pardavėjo nuostoliams padengti.
 3. 34.                                   Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve, įskaitant bet neapsiribojant už pateikiamų jo asmens duomenų teisingumą, už duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir pan. Jei El. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, pasinaudodamas Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
 4. Pardavėjas neatsako už El. parduotuvės neveikimą ir paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir/arba Pirkėjui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
 5. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje nurodyta informacija.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visos INOFORT namų ir jų projektų turtinės autoriaus teisės priklauso Pardavėjui, todėl Pirkėjas neturi teisės kopijuoti prekės ar kitaip pažeisti autoriaus teises.
 2. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių ar prekių pirkimo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Prašymą/skundą dėl El. parduotuvėje įsigytos prekės galima pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (http://www.vvtat.lt).
 4. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 5. Perkantiems El. parduotuvėje https://www.inofort.com informacija apie prekių užsakymo eigą, prekių pristatymą ir atsiėmimą teikiama el. paštu info@inofort.com , raštu, adresu Marijampolės g. 11, Pagiriai, 53283, arba telefonu 8 630 33133.
 6. Pardavėjo rekvizitai:

UAB Inofort

ĮK 305678246

Marijampolės g. 11, Pagiriai, 53283